Thiết bị đọc vân tay

Sử dụng công nghệ sinh trắc học trong việc nhận dạng vân tay, ứng dụng trong việc quản lý vào ra hoặc chấm công

1. Mô hình hệ thống và cách lắp đặt



2. Thiết bị
Thiết bị kiểm soát vào ra và chấm công màn hình màu cảm ứng



Thiết bị chấm công màn hình cảm ứng màu



Thiết bị kiểm soát vào ra và chấm công màn hình đen trắng



Khóa điện vân tay



3. Thông số kỹ thuật




Nhận xét