Thiết bị nhận dạng khuôn mặt

Thiết bị nhận dạng khuôn mặt sử dụng công nghệ sinh trắc trong việc nhận dạng khuôn mặt

1. Mô hình hệ thống và lắp đặt2. Thiêt bị3. Tham số thiết bị
Click link dưới để xem chi tiết

Nhận xét