Thiết bị xác thực trực tuyến

Thiết bị xác thực trực tuyến là thiết bị sử dụng vân tay hoặc thẻ từ để xác thực trực tuyến qua mạng hoặc đơn giản sử dụng để đăng ký vân tay cho người dùng

1. Mô hình hệ thống2. Thiết bị3. Tham số thiết bị


Nhận xét